top of page

Wat is portfolio management? - Ambition Group

Ambition Group houdt zich dagelijks bezig met portfolio management. Vaak krijgen wij dan de vraag: "Wat is portfolio management eigenlijk?". Dat hebben we in dit LinkedIn bericht al kort toegelicht, maar in deze blog gaan we daar dieper op in.


In deze blog vind je eerst de definities van 'portfolio' en 'portfolio management'. Vervolgens worden de vragen: 'Waarom is portfolio management belangrijk?' en 'Hoe implementeer je effectief portfolio management?' beantwoord aan de hand van 7 perspectieven.


Wat is Portfolio Management?: Belangrijke Definities

Zonder je te vervelen met alle verschillende definities en visies op portfolio management hebben we hieronder de definities neergezet die ze bij global best practice leader Axelos hanteren.

Een portfolio van een organisatie is de totaliteit van haar investering in de veranderingen die nodig zijn om haar strategische doelstellingen te bereiken.
Portfolio Management is een gecoördineerde verzameling van strategische processen en beslissingen die gezamenlijk zorgen voor de meest effectieve balans tussen organisatieverandering en reguliere bedrijfsvoering.

Portfolio management bereikt dit door ervoor te zorgen dat veranderingsinitiatieven:

 • Overeengekomen zijn op het juiste managementniveau en meetbaar bijdragen aan strategische doelstellingen en bedrijfsprioriteiten.

 • Geprioriteerd zijn in lijn met strategische doelstellingen en bedrijfsprioriteiten, en in de context van het bestaande portfolio, budget, risico, resource capaciteit en het vermogen van de organisatie om verandering te absorberen.

 • Regelmatig worden beoordeeld op voortgang, kosten, risico, benefits en strategische bijdrage.


Samenvattend zorgt portfolio management voor een strategische benadering waarmee organisaties hun projecten, programma's en andere initiatieven coördineren en prioriteren om de grootst mogelijke waarde te bereiken.

portfolio management positie Ambition Group

De Kern: Waarom is Portfolio Management Belangrijk?

Portfolio management dient als een brug tussen de strategische doelen van een organisatie en de programma's en projecten die worden uitgevoerd. Het stelt organisaties onder andere in staat om:

 • Prioriteiten te stellen: Portfolio management identificeert welke programma's en projecten het meest bijdragen aan de strategische doelen en geeft deze prioriteit.

 • Risico's te beheren: Portfolio management beoordeeld en beheerd risico's op portfolio-niveau om te zorgen voor een gebalanceerde en veerkrachtige projectportfolio.

 • Middelen te optimaliseren: Portfolio management zorgt ervoor dat de beschikbare middelen effectief worden ingezet voor een maximale impact.

 • Naast dingen 'juist te doen' ook de 'juiste dingen te doen': Hiermee wordt bedoeld dat organisatie kunnen focussen op projecten en programma's die het meest bijdragen aan de strategische doelen.

 • Effectievere uitvoering van programma's en projecten: Door het beheer van de projectontwikkelingspijplijn, afhankelijkheden en beperkingen (inclusief middelen, vaardigheden, infrastructuur, veranderingsbereidheid, enz.) en het heralloceren van middelen wanneer programma's en projecten niet leveren of niet langer een voldoende strategische bijdrage leveren.

 • Grotere realisatie van voordelen te hebben: Via actieve benaderingen voor benutting van de capaciteit en mogelijkheden die in de hele organisatie zijn gecreëerd, en het vastleggen en verspreiden van leerpunten.

 • Transparantie, verantwoordelijkheid en corporate governance te verbeteren. Portfolio management draagt bij aan een verbeterde transparantie en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Het versterkt corporate governance door het implementeren van heldere processen en richtlijnen.

 • Betrokkenheid en communicatie tussen relevante belanghebbenden te verbeteren: Bij het begrijpen en voldoen aan organisatorische behoeften en verwachtingen, en bij het communiceren van strategische doelstellingen (en de middelen waarmee ze zullen worden bereikt) aan iedereen die erbij betrokken is.


Hoe Implementeer je Effectief Portfolio Management?

Een doeltreffende werking van portfolio management is te herleiden tot de implementatie van zeven verschillende perspectieven. Hieronder wordt het belang uitgelegd van het effectief integreren van al deze perspectieven in de organisatie.


Portfolio Management perspectieven Ambition Group

De 7 perspectieven

Perspectief 1: Management Control

Inhoud: Het omvat de processen en systemen die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat projecten en programma's worden uitgevoerd en beheerd in overeenstemming met de strategische doelen van de organisatie.

Belang: Management control is van vitaal belang in portfolio management om ervoor te zorgen dat de uitvoering van projecten en programma's binnen vastgestelde grenzen blijft en bijdraagt aan de overkoepelende bedrijfsdoelen.

Perspectief 2: Organizational Governance

Perspectief 3: Stakeholder Management

Inhoud: Het betrekken van belanghebbenden gedurende het hele proces van projecten en programma's om ervoor te zorgen dat hun behoeften, verwachtingen en belangen worden begrepen en aangepakt.

Belang: Stakeholder management bevordert effectieve communicatie en samenwerking, wat cruciaal is voor het succes van projecten en programma's.

Perspectief 4: Risico Management

Perspectief 5: Capaciteits Management

Perspectief 6: Financieel Management

Perspectief 7: Benefit Management

Inhoud: Dit omvat het identificeren, definiëren, meten, volgen en realiseren van de verwachte voordelen van projecten en programma's.

Belang: Benefit management is cruciaal omdat het helpt om ervoor te zorgen dat investeringen in projecten waardevolle resultaten opleveren die bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie.


Een portfolio is de totale investering van een organisatie voor de veranderingen die nodig zijn om strategische doelen te bereiken. Portfolio management coördineert strategische processen en beslissingen om de juiste balans tussen verandering en bedrijfsvoering te garanderen. Het fungeert als een brug tussen strategische doelen en projectuitvoering, waardoor prioriteiten gesteld kunnen worden, risico's beheerd, en middelen geoptimaliseerd. Om dit effectief te implementeren kan je de genoemde 7 perspectieven als handvat gebruiken.


Conclusie: De Kracht van Portfolio Management

In een wereld waar bedrijfsomgevingen steeds complexer worden, biedt portfolio management een gestructureerde aanpak om de strategische visie van een organisatie te realiseren. Het is niet langer een optionele benadering maar eerder een noodzakelijk instrument om concurrentievoordeel te behalen en flexibel te blijven in een dynamische omgeving.


Om te eindigen met een bekend gezegde: "Als je faalt om je projecten te beheren, bereid je je voor op het falen van je organisatie." Laten we samen de kracht van effectief portfolio management ontdekken en uw organisatie naar nieuwe hoogten brengen. Neem contact op met Ambition Group om meer te weten te komen over portfolio management.


Ambition Group ExperienceComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page